Missions

De Cel is operationeel sinds 2016. Krachtens het koninklijk besluit van 25 februari 2018 maakt de cel Gelijke Kansen integraal deel uit van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de Federale Overheidsdienst Justitie en is zij belast met:

  • de voorbereiding, opvolging en evaluatie van het federale beleid inzake gelijke kansen en non-discriminatie;
  • het ontwikkelen, opvolgen en bijsturen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake gelijke kansen en non-discriminatie;
  • de voorbereiding, opvolging en vertegenwoordiging van het federale beleid op regionale, nationale, Europese en internationale vergaderingen;
  • het bijdragen aan en de coördinatie van nationale rapportering en rapportering aan internationale instanties inzake gelijke kansen en non-discriminatie;
  • het opzetten, coördineren en opvolgen van projecten die kaderen binnen de vooropgestelde beleidsdoelstellingen;
  • het voorbereiden en opzetten van informatie- en sensibiliseringscampagnes, conferenties en studiedagen;
  • waar nodig het uitbouwen van netwerken en het opzetten van werkgroepen om bovenvermelde opdrachten te kunnen uitvoeren.

Naast de genoemde opdrachten uit het koninklijk besluit van 2018, neemt de cel ook de volgende verantwoordelijkheden op zich: