Projectoproep 2022

Wilt u als organisatie initiatieven nemen om racisme te bestrijden? Dat kan ! 

Met deze oproep tot het indienen van projecten moedigt de staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Sarah Schlitz, organisaties aan om bij te dragen tot de ontwikkeling van een federaal beleid tegen racisme.

De onderstaande lijst bevat de thema's die tot de prioriteiten van de staatssecretaris voor Gelijke Kansen behoren. Het is aanbevolen, maar niet verplicht, om rond een van deze thema's te werken. 


De volgende thema's komen in aanmerking: 

  • Deconstructie van racistische vooroordelen/stereotypen.
  • Ontwikkeling van opleidingsprogramma's voor overheidsambtenaren.
  • Verbetering van de representativiteit van "diversiteiten" in de Belgische samenleving.
  • Structureel racisme.
  • Specifieke vormen van racisme: antisemitisme, afrofobie/negrofobie, islamofobie, Romafobie, anti-Aziatisch/Aziatische fobie, anti-migrantenracisme).
  • De deconstructie van koloniale patronen en dekoloniale acties.
  • Rekening houden met het intersectionele aspect van discriminatie in verband met een of meer vormen van racisme.

Alleen rechtspersonen met een belangeloos doel, gevestigd in België (vereniging zonder winstoogmerk, internationale vereniging zonder winstoogmerk, particuliere stichting, stichting van openbaar nut) kunnen een aanvraag voor deze subsidies indienen. De oproep tot het indienen van projecten staat niet open voor overheidsinstanties (gemeenten, FKP, OCMW, enz.). Het maximumbudget dat kan worden toegekend, ligt tussen 25.000 en 75.000 euro per project.


De subsidiegids bevat een duidelijke beschrijving van de voorwaarden en evaluatiecriteria. Daarin staat hoe een aanvraag correct moet worden ingediend. Let op! Deze gids is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Zie deze nieuwe versie.

Het aanvraagpakket omvat een ingevulde aanvraagformulier en aanvullende informatie over de financiële en inhoudelijke werking van uw organisatie.

Uiterste datum voor indiening: 10 juni 2022.


Stuur de aanvraag :

Elektronisch: equal@just.fgov.be 

of

Per post aan

FOD Justitie
Cel gelijke kansen (bur. 408 - 411)
Waterloolaan 115
B-1000 Brussel

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met equal@just.fgov.be 

Deze oproep tot het indienen van projecten is op 21 maart 2022 gepubliceerd ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. De uiterste datum voor de indiening van projecten is 10 juni 2022.